Kraunama...
Taisyklės

Naudojimosi Fitness Easy teikiamomis paslaugomis taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudojimosi „Fitness Easy“ teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „Fitness Easy“ paslaugomis. Pradėti naudotis paslaugomis leidžiama, tik klubo Nariui (toliau Taisyklėse – „Narys“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Kiekvienas Narys privalo pateikti klubo administratoriui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Nario asmens tapatybę. Nariui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, klubas turi teisę neleisti Nariui naudotis klubo paslaugomis. Už nepilnamečius Narius nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių Narių tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio Nario sveikatos būklė leidžia jam naudotis klubo paslaugomis, nepilnametis Narys pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Nario klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

2. Naudotis klubo paslaugomis Nariai gali tik įsigiję vardinę klubo narystę (toliau – „klubo narystė“ arba „narystė“).

3. Narystės galiojimas negali būti sustabdomas nei dėl ligos, nei jokiais kitais atvejais.

4. Narystė yra vardinė. Perduoti ją kitam asmeniui – draudžiama, priešingu atveju narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.

5. Klubas gali būti uždarytas iki 48 val. dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis Nariams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus informuojama iš anksto.

II. Narystė

Narystės galiojimas. Nutraukimas.

1. Dėl pinigų už įsigytą narystę grąžinimo:

– Nariams įsigijusiems narystes sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Narys dėl klubo kaltės negalėjo naudotis klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

III. Apsilankymo trukmė.

Nariai, nusipirkę narystes klube sportuoti gali kelis kartus per dieną klubo darbo laiku. Apsilankymo trukmė nėra ribojama.

IV. Bendrosios Narių elgesio taisyklės ir atsakomybė už jų nesilaikymą

1. Klube ir jo teritorijoje Narys privalo:

atsakingai ir rūpestingai naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas paslaugomis nepadarytų žalos sau, klubo, savo, kitų klubo Narių bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo Nario neįleisti į klubą. Kilus įtarimų dėl Narių neblaivumo ar apsvaigimo būklės, klubo darbuotojas turi teisę išprašyti tokius Narius iš klubo;

nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Nariai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

nedelsiant informuoti klubo darbuotojus apie savo ar kitų Narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis klubo paslaugomis;

salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą; esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

naudotis klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti klubo atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;

netrukdyti kitiems Nariams naudotis klubo paslaugomis. Nariai, pastebėję kitų Narių netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Nariams arba gali grėsti kitų Narių saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai klubo atsakingam darbuotojui;

atlyginti klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Narys privalo atlyginti klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Nariui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu klubo administracijos sutikimu su Nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;

2. Klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Nariams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Nariai palieka persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Nariai privalo užrakinti. Nariams rekomenduojama į klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Klubas neatsako už Narių paliktus daiktus klubo patalpose. Narys apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti klubą. Klubas neatsako už Narių asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl klubo kaltės. Nario klube palikti daiktai saugomi 5 dienas.

3. Narys privalo išeidamas iš klubo palikti atrakintą spintelę.

4. Fitness Easy klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems klubo Narių interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Narių, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti klubo patalpas. Pinigai Nariui už šį apsilankymą negrąžinami.

5. Nariams nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Narys savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems klubo Narių interesams arba ne vieną kartą apsilanko klube neblaivus ir neklauso teisėtų atsakingų klubo darbuotojų nurodymų, klubas turi teisę nutraukti Nario narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Nario neįleisti į klubą. Šiuo atveju Nariui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

6. Atsižvelgiant į klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Lankytojai savarankiškai naudojasi klubo paslaugomis, Lankytojai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis klubo darbo valandomis klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų

V. Narių sveikata

1. Klubas suteikia Nariams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus Nario sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t.y.:

1.1. Klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Nario sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Nario sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.

1.2. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Narių sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.), todėl klubas, gavęs tokios informacijos, pasilieka sau teisę tokių Narių į klubą neįleisti.

1.3. Klubas neatlygina Nariui dėl jo teikiamų paslaugų Nario sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl klubo darbuotojų kaltės.

1.4. Klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Nario sveikatos būklės, klubo darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Narys pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.

2. Narys, prieš pasirinkdamas Sporto klubo paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y.:

2.1. Narys, prieš pradėdamas naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.

2.2. Nariai, naudodamiesi klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka konkrečius sporto įrankius, įrengimus, su kuriais sportuoja, fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

2.3. Nariui, prieš pradedant naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka nariui.

2.4. Nariai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti klubą.
Parašas……………………………
2.5. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.

2.6. Visa atsakomybė dėl Nario sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis klube, tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl klubo darbuotojų kaltės.

2.7 Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams Nario sveikatos būklės, klubo darbuotojui paprašius, Narys privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

VI. Papildomos taisyklės treniruoklių salėje

1. Narys yra informuotas ir sutinka, kad klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Nario treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.

2. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su klubo patalpose esančiomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis dėl naudojimosi treniruoklių tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, būtina patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Nariams. Treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

4. Nesinaudojant treniruokliu tarp pratimų eilės negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui.

5. Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti klubą.

6. Treniruoklių salėje draudžiama:

naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės. Lankytojai, pažeidę šiuos reikalavimus, į treniruoklių salę gali būti neįleidžiami;

sportuoti ir būti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 16 metų amžiaus, yra draudžiama.

Klubo darbuotojas, pastebėjęs treniruoklių salėje asmenį, jaunesnį nei 16 metų amžiaus, turi teisę paprašyti jo išeiti iš treniruoklių salės;

16-18 metų asmenys treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą.

„Fitness Easy” administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo. Išsamios klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.fitnesseasy.lt